YWalesLogo

My Say Wales
My Say Wales

Gall pobl ifanc mewn lleoliadau Anghenion Addysgol Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion gael trafferth codi llais. Dyma gyfle i weld sut mae My Say Wales yn newid hynny.

Llais Disgyblion Cymraeg
Llais Disgyblion Cymraeg

Eisiau gwybod am gyfranogiad disgyblion a sut mae chwarae mwy o ran yn dy ysgol?

Gwirvol
Gwirvol

Os wyt ti’n wirfoddolwr ifanc, neu os oes gen ti ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gall Gwirvol dy helpu i ddod o hyd i’r grŵp iawn i ti, a sicrhau dy fod ti’n elwa cymaint â phosib o’r cyfle.

Comisiynydd Plant Cymru
Comisiynydd Plant Cymru

Angen help i fynnu dy hawliau? Mae’r Comisiynydd Plant yn sefyll i fyny ac yn codi llais dros blant a phobl ifanc

Teithio Ymlaen
Teithio Ymlaen

Mae Teithio Ymlaen yn rhoi llais i Sipsiwn a Theithwyr Ifanc, ac yn herio’r ddelwedd negyddol ohonyn nhw. Dyma gyfle i ddysgu am eu bywydau go iawn.

CCUHP Gwneud Pethau yn Iawn
CCUHP Gwneud Pethau yn Iawn

Mae gan bob plentyn a pherson ifanc hawliau o dan CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn). Dyma gyfle i ddarganfod pam maen nhw mor bwysig.

Dyma Fi
Dyma Fi

Mae’r Comisiynydd Plant eisiau dy helpu i chwalu’r stereoteipiau negyddol sy’n bodoli o amgylch plant a phobl ifanc.

Dy Gynulliad Di
Dy Gynulliad Di

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn effeithio arnat ti, ond dwyt ti ddim yn gallu pleidleisio os wyt ti o dan 18. Dyma gyfle i weld sut gallet ti wneud gwahaniaeth, er gwaetha hynny.

Meic Cymru
Meic Cymru

O dan 25 ac angen help neu gefnogaeth? Rwyt ti’n gallu cysylltu â Meic ar-lein, dros y ffôn neu mewn tecst

Lleisiau o ofal Cymru
Lleisiau o ofal Cymru

Os wyt ti mewn gofal nawr, neu os wyt ti wedi bod yn y gorffennol, gall Lleisiau o Ofal helpu i roi cyfleoedd i ti a sicrhau dy fod ti’n cael dy glywed. Dyma gyfle i ddysgu sut.

Dreigiau Ifanc
Dreigiau Ifanc

Mae Dreigiau Ifanc yn cysylltu gwirfoddolwyr sy’n oedolion gyda Sefydliadau a Chlybiau Ieuenctid Gwirfoddol.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.