YWalesLogo

• Ynys Môn

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Llais Ni

Llais Ni
Mae ‘Llais Ni’ Cyngor Ieuenctid Ynys Môn yn cynrychioli pobl ifanc rhwng 11-25 oed sy’n byw, gweithio neu mewn addysg ar Ynys Môn.

Mae’r Cyngor Ieuenctid yn galluogi pobl ifanc i gael mwy o lais yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt ac i roi’r wybodaeth bwysig i wasanaethau fedru cyd-weithio a chynllunio yn wahanol ar gyfer y dyfodol er mwyn gwella gwasanaethau sy’n cyrraedd anghenion pobl ifanc a’r gymuned ehangach. Mae’r aelodau yn cael y rhyddid i gymryd rhan mewn unrhyw ffordd sy’n addas ar eu cyfer nhw! Unai yn dewis y ffordd yr hoffent gymryd rhan (e.e drwy’r cyfryngau cymdeithasol, rhyngrwyd/ffôn/holiadur drwy’r post, digwyddiadau cymunedol, cyfarfodydd wyneb i wyneb ac ati) NEU pa bynciau sydd ganddynt fwy o ddiddordeb ynddynt (e.e. trosedd a diogelwch cymunedol, addysg ac ysgolion, iechyd a gofal cymdeithasol, tai a swyddi).  Gallant wneud cymaint neu cyn lleied ag yr hoffent!

Am fwy o wybodaeth plis cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu 01248 724944.

Pikto Cynnydd Cyngor Ieuenctid    Pikto Ymuno Cyngor Ieuenctid

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.