YWalesLogo

• Sir Gaerfyrddin

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Addewid Hawliau Plant

Mae plant ledled Sir Gaerfyrddin yn cael addewid y bydd eu hawliau’n cael eu hanrhydeddu a’u hystyried wrth i benderfyniadau gael eu gwneud.

Fe wnaethom ni cwrdd â uwch gynghorwyr a swyddogion, er mwyn llofnodi adduned a fydd yn sicrhau bod y Cyngor yn cyrraedd safonau gofynnol wrth wneud penderfyniadau sy’n effeithio ar fywydau plant a phobl ifanc.

Fe wnaeth y Cyng. Emlyn Dole, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Addysg y Cyng. Gareth Jones, y Prif Weithredwr Mark James, y Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Plant Rob Sully, a ein Cadeirydd, Brittany Alsop-Bingham oll lofnodi’r addewid cyn Diwrnod Hawliau Plant, 20 Tachwedd.

Mae hefyd yn golygu y bydd pobl ifanc hyfforddedig yn craffu ar benderfyniadau’n flynyddol.

Fe’i mabwysiadwyd gan y Cyngor Sir y llynedd ac mae wedi bod yn flaenoriaeth strategol ers hynny, gyda strategaeth a chynllun gweithredu tair blynedd yn cael eu datblygu.

Roedd yn cynnwys sefydlu tîm Cyfranogiad a Hawliau Plant newydd, Cyngor Ieuenctid Sir Gaerfyrddin sy’n tyfu a mwy o gyfleoedd i bobl ifanc fod yn rhan o brosesau penderfynu yn lleol ac yn genedlaethol.

Carmarthenshire YC 2

Cynhadledd ieuenctid

Mae pobl ifanc o Sir Gaerfyrddin gyfan wedi rhoi eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddynt er mwyn helpu i lunio dyfodol y sir.

Fe wnaeth ein Gynhadledd Ieuenctid eleni rhoi’r gyfle iddynt rannu eu barn am iechyd a lles, gan gyfrannu at gynllun llesiant Sir Gaerfyrddin a gynhyrchir gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus newydd.

Mae llesiant yn cwmpasu addysg, yr amgylchedd, diogelwch , iechyd, swyddi, yr economi a'r holl faterion sy'n cyfrannu at allu pobl ifanc i fod yn hapus, yn iach ac yn llwyddiannus.

Cynhaliwyd nifer o weithdai yn ystod y gynhadledd ac roedd aelodau o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn bresennol i roi cyngor ac i dderbyn adborth.

Dywedodd ein Cadeirydd, Brittany Bingham: “Gobeithio y bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol yn cael dylanwad, nid yn unig ar Gymru heddiw ond ar fywydau pob cenhedlaeth a ddaw ar ein holau yn Sir Gaerfyrddin.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Wasanaethau Ieuenctid: “Bydd adborth o'r Gynhadledd Ieuenctid yn bwydo i'n cynllun llesiant; mae'n hanfodol bwysig fod safbwyntiau pobl ifanc yn cael eu hystyried wrth wneud penderfyniadau yn y dyfodol.”

Carmarthenshire YC

Mae yma, dewch i’w weld... adroddiad cynhadledd ieuenctid 2015

AR DDYDD MERCHER 18FED TACHWEDD 2015

Cynhaliwyd ein cynhadledd ieuenctid flynyddol i ddathlu wythnos gwrth-fwlio 2015. Thema’r gynhadledd eleni oedd mynd i’r afael â bwlio – Sefyll Lan yn Erbyn Bwlio.

Croesawyd mwy na chant o bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i Sir Gaerfyrddin wrth iddynt ymuno â ni ym Mharc y Scarlets.

Roedd llawer o bethau ar y gweill yn y gynhadledd, gan gynnwys trafodaethau ac areithiau rhagorol, gweithgarwch celf a chrefft, gweithdai drama a llawer mwy, a’r cyfan yn mynd i’r afael â bwlio!

Gwych oedd clywed profiadau pawb o fwlio, a’u storïau eu hunain. Dangosodd y gynhadledd i ni ac i rai sy’n gwneud penderfyniadau cymaint o broblem yw bwlio ledled Sir Gaerfyrddin.

Diolch i bawb a gymerodd ran a’n helpu gyda’n gwaith. Cadwch mewn cysylltiad a dilynwch y drafodaeth ar Twitter a Facebook gan ddefnyddio’r hashnod: #CISGSefyllLan #CYCStandUp

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Hawliau Plant a Chyfranogiad ar 01267 246690, neu e-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Erthygl gan Kye a Stacey

GARTREF, OES CAM-DRIN

Gartref

Trefnwyd y gynhadledd "Gartref, oes cam-drin. Ti ddim ar ben dy hun" gan bobl ifanc o Gyngor Ieuenctid Sir Gâr. Roedd y diwrnod yn cynnwys areithiau, gweithdai gyda mwy na 150 o bobl ifanc a thrafodaeth theatr fforwm, a arweiniwyd gan Mess Up The Mess. Mae'r adroddiad yn cynnwys crynodebau o'r diwrnod a holl leisiau a syniadau'r bobl ifanc.

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

PLENTYN DEWR

Rydym mor falch o'n haelod Harriet Alsop-Bingham sydd wedi ennill Gwobr Plentyn Dewr Radio Sir Gâr 2017 a hynny'n gwbl haeddiannol, i gydnabod ei chryfder a'i dewrder a'r modd y mae hi wedi brwydro yng nghanol anawsterau personol.

Enwebwyd Harriet ar gyfer y wobr hon gan Sarah Powell, Uwch Swyddog Cyfranogiad a Hawliau Plant, nid yn unig am ei chyflawniadau personol wrth oresgyn anawsterau a hithau mor ifanc, ond am fod hefyd yn Hyrwyddwr Pobl Ifanc. Dros y 12 mis diwethaf mae Harriet wedi dechrau rhannu ei stori â phobl ifanc eraill ac oedolion fel ei gilydd, i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl.

Meddai Harriet, sy'n 16 oed ac yn dod o'r Garnant, "Rwyf wrth fy modd ac mor ddiolchgar am gael fy enwebu ar gyfer y wobr 'plentyn dewr'. Nid unig y cefais fy enwebu, rwyf ar ben fy nigon gan fy mod wedi ennill. Rwyf yn gobeithio y bydd ennill y wobr yn codi ymwybyddiaeth o'r modd y gall materion iechyd meddwl effeithio ar fywydau pobl ifanc a bod angen mwy o gymorth. Mae angen i ni ledu'r neges 'Nid yw diwrnod gwael yn golygu bod bywyd yn wael!"

Dywedodd Sarah Powell fod Harriet “wedi ysbrydoli ac ysgogi ei chwaer fawr i ymgyrchu hefyd trwy fynd i gyfarfodydd a chynadleddau a rhannu eu storïau ac maent hefyd yn rhan annatod o'r Grŵp Iechyd Meddwl Cenedlaethol a gaiff ei redeg gan Cymru Ifanc, Plant Yng Nghymru . Maent yn codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl sy'n effeithio ar bobl ifanc; yn pwysleisio pwysigrwydd gwrando o ddifrif ar eu profiadau, yn tynnu sylw at yr angen i wella mynediad at wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru, ac yn lledu'r neges nad ydych ar eich pen eich hun”.

Ychwanegodd Sarah, “Oherwydd ei brwdfrydedd dros helpu eraill a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill, credaf fod Harriet yn enillydd hynod deilwng”.

Bydd Harriet yn casglu ei gwobr yn ystod noson Gwobrau Arwyr Lleol Radio Sir Gâr ym Mharc y Scarlets, Llanelli yn gynnar ym mis Gorffennaf 2017.

Mae problemau iechyd meddwl yn effeithio ar 1 o bob 10 plentyn a pherson ifanc (ffynhonnell: Sefydliad Iechyd Meddwl). Mae'r problemau'n cynnwys iselder, gorbryder a hunan-niweidio, ac yn aml, fel yn achos Harriet (Stori Harriet) maent yn digwydd mewn ymateb uniongyrchol i'r hyn sy'n digwydd yn eu bywydau.

Oes angen help arnoch ar frys?

Os yw eich cyflwr meddyliol neu emosiynol yn gwaethygu'n gyflym, neu os ydych yn pryderu am rywun yr ydych yn ei adnabod, mae Meic www.meiccymru.org yn barod i wrando arnoch a'ch cynorthwyo
Gwefan: www.meiccymru.org 
RHADFFÔN: 0808 80 23456
SMS (Neges Destun): 84001
E-bost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun; siaradwch â rhywun y gallwch ymddiried ynddo. Yn aml rhannu problem yw'r cam cyntaf i wella.

2017 July Harriet Child of Courage

Gartref, oes cam-drin

Gartref

Trefnwyd y gynhadledd “Gartref, oes cam-drin. Ti ddim ar ben dy hun” gan bobl ifanc o Gyngor Ieuenctid Sir Gâr. Roedd y diwrnod yn cynnwys areithiau, gweithdai gyda mwy na 150 o bobl ifanc a thrafodaeth theatr fforwm, a arweiniwyd gan Mess Up The Mess. Mae’r adroddiad yn cynnwys crynodebau o’r diwrnod a holl leisiau a syniadau’r bobl ifanc.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.