YWalesLogo

• Sir Benfro

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

SWYDDFA HAWLIAU PLANT A PHOBL IFANC SIR BENFRO

Beth yw’r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc?
Mae’r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc yn gweithio i gyflawni newid cadarnhaol i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Sir Benfro. Rydym ni’n gweithio gyda llawer o fforymau ieuenctid gwahanol yn Sir Benfro i alluogi plant a phobl ifanc i gael llais mewn penderfyniadau sy’n ymwneud â’u bywydau.

Mae Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro yn cael ei hwyluso gan y Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc, a’i nod yw bod yn llais i bobl ifanc yn Sir Benfro trwy greu cyfleoedd i gyfranogi mewn penderfyniadau ynghylch materion sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc Sir Benfro.

Mae gan blant a phobl ifanc hawl i gael eu clywed, a dylid gwrando ar eu barn a’u safbwyntiau wrth wneud penderfyniadau ynghylch gwasanaethau iddyn nhw a phethau eraill sy’n effeithio ar eu bywydau.

Faint o bobl sy’n ymwneud â Chynulliad Ieuenctid Sir Benfro?

Mae’r cynulliad ieuenctid yn cynnwys rhyw 35 o bobl ifanc frwd 14-25 oed o Sir Benfro.

Sut galla i fod yn rhan o’r Cynulliad Ieuenctid?

Mae aelodau’n cael eu hethol i Gynulliad Ieuenctid Sir Benfro o gynghorau ysgol uwchradd a fforymau/cynghorau ieuenctid Sir Benfro:
  • Mae’r fforymau ardal/cynghorau ieuenctid yn: Aberdaugleddau, Doc Penfro, Abergwaun, Hwlffordd, Dinbych-y-pysgod a Neyland
  • Fforwm Ieuenctid Young Voices for Choices i bobl ifanc ag anableddau
  • Junior Safeguardians (bwrdd lleol diogelu plant iau Sir Benfro)
  • Fforwm gofalwyr ifanc
Mae pob Fforwm Ieuenctid yn ethol dau gynrychiolydd i’r Cynulliad Ieuenctid.

Gall unrhyw un rhwng 11 a 25 oed ddod yn aelod o’u Fforwm Ieuenctid Lleol.

Mae Cynulliad Ieuenctid Sir Benfro hefyd yn gweithio ar lefel genedlaethol, trwy ethol cynrychiolwyr i Gynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru. Mae pobl ifanc o’r Cynulliad Ieuenctid hefyd wedi ymwneud â chynadleddau a digwyddiadau ieuenctid rhyngwladol.

Angen rhagor o wybodaeth?

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am hawliau plant neu ragor o wybodaeth am ymwneud â’r Cynulliad Ieuenctid, cysylltwch â’r Swyddfa Hawliau Plant a Phobl Ifanc.

Cysylltiadau Staff Allweddol:
Gallwch gysylltu â Rose Davis, y Swyddog Hawliau Plant a Phobl Ifanc, trwy ffonio (01437) 775744 neu anfon e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Gallwch gysylltu â Nadine Farmer, y Gweithiwr Cyfranogiad Ieuenctid, drwy ffonio (01437) 775295 neu anfon e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mae rhagor o wybodaeth am y Cynulliad Ieuenctid a’u newyddion a’u prosiectau diweddaraf hefyd ar gael ar eu tudalen Facebook swyddogol: SHPPI/CYPRO
a gallwch eu dilyn hefyd ar eu tudalen Twitter: Pembs YPRO

Pembrokeshire Youth Forum logo

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.