YWalesLogo

• Conwy

Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn grŵp o bobl ifanc (rhwng 11 a thua 25 oed) gyda’r nod o ddarparu cyfl e i’r holl bobl ifanc sy’n byw yn sir Conwy i ddweud eu dweud am y pethau sy’n effeithio arnoch chi. Mae hwn yn gyfl e gwych i gwrdd â phobl ifanc eraill o Gonwy ac i gael dylanwad go iawn ar y modd mae pethau’n cael eu rhedeg yn y sir.

FlierW

Iechyd Meddwl

Gweithiodd Cyngor Ieuenctid Conwy gyda Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc Gogledd Cymru a bwrdd iechyd Betsi Cadwaladr i greu’r adnodd ar-lein yma.

Mentalhealthmatters

Bwlio a Throseddau Casineb

Mae un o gynrychiolwyr Cyngor Ieuenctid Conwy wedi helpu i greu’r fideo yma er mwy brwydro yn erbyn defnydd y gair Hoyw mewn ffordd negyddol yn eu hysgol.

People are gay get over it

Perthnasau Iach

Mae Cyngor Ieuenctid Conwy yn gweithio gyda Nyrsys Ysgol, Meddygol Teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.  Rydym yn ceisio darganfod beth mae pobl ifanc yn meddwl am wasanaethau  ac addysg iechyd rhywiol. Rydym wedi cynnal arolwg o fwy na 300 o bobl ifanc yn y sir ac yn gweithio ar y canlyniadau. Byddwn ni’n rhannu’r rheiny o fewn yr ychydig fisoedd nesaf.

Cynllun Hawliau Plant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi mabwysiadu UNCRC ac wedi ymrwymo i barchu hawliau plant ym mhopeth maent yn ei wneud. Mae’r Cyngor Ieuenctid yn helpu i greu cynllun hawliau plant a ddaw yn rhan orfodol o’r broses o wneud penderfyniadau ledled y cyngor.

child rights cyFFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.