YWalesLogo

• Castell-nedd Port Talbot

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Digwyddiad Dathlu Gwasanaethau Plant

Trefnodd Gwasanaethau Plant Castell-nedd Port Talbot ddigwyddiad dathlu ar gyfer plant a phobl ifanc ar 30 Mawrth 2016 yng Ngholeg Castell-nedd. Cafodd y digwyddiad ei gyflwyno gan Gomisiynydd Plant Cymru, Sally Holland. Cafodd gwaith celf a ffotograffiaeth gan y plant a’r bobl ifanc sy’n ymwneud â Gwasanaethau Plant ei arddangos a pherfformiodd côr Ysgol Maes y Coed yn y digwyddiad.
  • Enwebiadau am wneud yn dda yn yr ysgol, coleg, ym maes chwaraeon ac am wirfoddoli.
  • Tystysgrifau a thalebau yn cael eu cyflwyno gan Lysgennad Clwb Dinas Abertawe Lee Trundle a chwaraewyr rygbi’r Gweilch Sam Parry a Rynier Bernardo.

Gweithdy Celfyddydau Graffit

Dros y Pasg cymerodd plant a phobl ifanc ran mewn gweithdy hawliau plant yn y Baglan Bulldogs a’r Uned Hawliau Plant.

Yn ystod y gweithdy, gwnaethan nhw gwblhau byrddau graffiti a gwneud y byrddau cynfas eu hunain wedi eu seilio ar hawliau plant.

Ymweliad â Stadiwm Liberty a Dinas Abertawe

Yn ddiweddar cymerodd grŵp o blant a phobl ifanc ran mewn gweithdy am hawliau plant ac ymgynghoriad ar gyfer taflen newydd “Say it Our Way” am gwynion, canmoliaeth a sylwadau hawliau plant.

Hefyd mwynhaodd y grŵp daith o amgylch Stadiwm Liberty, yr ystafelloedd newid a’r twll ymochel.
Swansea City 1   

SWANSEA consultation

Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cynnal ymgynghoriad ‘Hwyl yn yr Haul’

Mynychodd plant a phobl ifanc sy’n ymwneud â gwasanaethau plant yng Nghastell-nedd Port Talbot brosiect ymgynghori ‘Hwyl yn yr Haul’ er mwyn cymryd rhan yn nyluniad gwefan newydd.

Nod yr ymgynghoriad oedd rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc drafod a hyrwyddo eu hawliau, wrth gymryd rhan yn natblygiad eu gwaswanaethau.

Aeth y plant a phobl ifanc a oed dyn bresennol ati i ddylunio polisi a thaflen am gwynion plant, o dan y teitl ‘Say it Our Way’. Hefyd pendefynant ar enw ar gyfer y wefan newydd, ‘MyVoice’, a dylunio’r dudalen hafan. Mae’r wefan yn dal i gael ei hadeiladu a chaiff ei dylunio i alluogi plant a phobl ifanc i fod yn rhan o’i chynnal a’i chadw yn y dyfodol.

Roedd gweithgareddau ychwanegol yn cynnwys cyfle i fynychu taith o amgylch y Senedd a gweithdy yn y Pwll Mawr ym Mlaenafon.

Yn ddiweddar cwblhaodd dau o’r plant a phobl ifanc sy’n ymwneud â gwasanaethau plant hyfforddiant ar gyfer y Cyngor Ieuenctid ac maent wedi cymryd rhan yn y broses gyfweld am swyddi Prif Gynghorydd o fewn y cyngor.

I weld y dyluniadau a gafodd eu dewis ar gyfer tudalen hafan y wefan cliciwch y dolenni isod.

Delwedd 1
Delwedd 2

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film picWe use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.