YWalesLogo

• Caerffili

Mae eich fforwm ieuenctid yn ffordd wych o fod yn rhan o’ch cymuned leol, ac o fynd i’r afael â materion sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc lle rydych chi’n byw. Mae pob fforwm yng Nghymru’n gweithio mewn ffordd wahanol, ond mae’r materion bob amser yn cael eu nodi gan bobl ifanc, sydd wedyn yn ymgyrchu dros newid. Mae fforymau plant mewn rhai ardaloedd hefyd.

Bydd y fforwm yn defnyddio’r dudalen hon i rannu eu gwaith. Dewch nôl yn fuan i weld beth sy’n digwydd.

Jam Heddwch 2016

Yn ddiweddar cynrychiolodd chwech o bobl ifanc o’i Fforwm Iechyd Gaerffili yn nigwyddiad Jam Heddwch Rhyngwladol ym Mhrifysgol Winchester. Mynychodd mwy na 150 o bobl ifanc o’r DU, Ewrop ac America y gynhadledd dau ddiwrnod.

Mae gan Jam Heddwch fwy nag 20 mlynedd o brofiad wrth ddatblygu arweinwyr ieuenctid ac oedolion i ymgysylltu â’u cymunedau. Y siaradwr gwadd pennaf yn y gynhadledd oedd enillydd Gwobr Heddwch Nobel Rigoberta Mechu Tum, a enillodd Wobr Heddwch Nobel yn 1992 am ei gwaith dros hawliau pobl frodorol America Ganolog.

Clywodd cynrychiolwyr ifanc am brofiadau Rigoberta Mechu Tum a chawsant y cyfle i gyflwyno eu cwestiynau eu hun, ac i ddechrau adeiladu blociau newid cadarnhaol am y dyfodol.

Dysgodd y cynadleddwyr am wahanol ddiwylliannau, cawsant gyfle i drafod materion allweddol mewn perthynas â chydraddoldeb a hawliau dynol a thrafod materion datblygu byd-eang yn y gwahanol weithdai addysgol a gafodd eu cynnal drwy gydol y dydd.

Dwedodd Lauren Prosser, Cadeirydd y Fforwm Ieuenctid, “Roeddwn i’n meddwl bod Jam Heddwch yn brofiad a ehangodd y meddwl yn wirioneddol a ches i olwg go iawn ar gredoau pobl eraill a sut maen nhw’n ystyried ystyr heddwch”.

RHIFYN

Caerphilly YF Issues Caerphilly YF Priority Vote

WASTED

Down in One 
Recruitment Day
Special Delivery

GWEITHDY I LAWR Â HI
GWEITHDY DIWRNOD RECRIWTIO
GWEITHDY DOSBARTHIAD ARBENNIG

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

Iechyd y meddwl - Nid ydych ar ben eich hunan!

Mae Fforwm Ieuenctid Caerffili wedi cynhyrchu taflen iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc. Roeddent yn teimlo bod angen i bobl ifanc gael gwell dealltwriaeth o iechyd meddwl, er mwyn rhoi diwedd ar y stigma a’r stereoteipio sy’n gysylltiedig â materion iechyd meddwl.

Cliciwch ar y ddelwedd isod i lawrlwytho’r llyfryn.

Welsh Mental Health Booklet 1

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.