YWalesLogo

• Bro Morgannwg

Nod Fforwm Ieunctid Y Fro yw gwneud gwahaniaeth drwy alluogi pobl ifanc i leisio eu barn am faterion lleol a dylanwadu ar benderfyniadau lleol...

Vale

Maenorau Ieuencted 2018-2018

2018 05 03 Vale Youth Mayors 2017 18 CY

Cylchlythyr VYF

VYF Newsletter Jan March 2018 cymraeg 1

Eich Meiri Ifanc 2016/17

VOG Youth Mayors Cym

Pobl ifanc yn rhannu eu profiadau Fforwm Ieuenctid

Emily: Rydw i wedi bod yn rhan o fforymau ieuenctid ers 6 blynedd, ac mae hynny wedi rhoi cyfle i fi gynrychioli fy ardal leol ymhlith llunwyr penderfyniadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. Rydw i wedi cael cyfle i deithio ar draws Ewrop a chwrdd â llu o bobl a ffrindiau newydd. Bellach rydw i’n gallu hwyluso gweithdai a hyfforddiant i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar amrywiaeth o faterion, ac rydw i’n llawn angerdd i frwydro dros sicrhau bod lleisiau pobl ifanc yn cael eu clywed!

Erin: Mae bod yn gynghorydd ieuenctid wedi fy ngwneud i’n hapus. Rwy’n falch ohonof fy hun a’m ffrindiau oherwydd ein bod ni’n cydweithio i gyflawni newid ym mywydau pobl ifanc yn lleol. Bellach rwy’n gallu creu cynlluniau sesiynau a chyflwyno gweithdai, ac rwy’n gwybod pa mor bwysig yw hawliau plant.

Daniel: Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydw i wedi bod yn rhan o lawer o brosiectau, gan gynnwys Fforwm Ieuenctid y Fro, Cabinet Ieuenctid y Fro, heb anghofio cael fy ethol yn Faer Ieuenctid! Mae’r holl brosiectau hyn wedi rhoi cyfle i fi wneud pethau fyddwn i byth wedi’u gwneud o’r blaen. Maen nhw wedi rhoi llawer o gyfleoedd i fi y byddwn i wedi meddwl eu bod nhw’n amhosib, wedi rhoi i fi’r sgiliau i lwyddo mewn bywyd, ac i goroni’r cwbl mae gen i lwyth o ffrindiau newydd ac atgofion.

Ellis: Mae bod yn gynghorydd ieuenctid wedi rhoi cymaint o hwb i’m hyder fel mod i bellach yn gallu siarad o flaen pobl heb chwydu! Rydw i wedi datblygu fy sgiliau siarad cyhoeddus, a bellach mae gen i’r sgiliau i fod yn Is-gadeirydd ar Fforwm Ieuenctid y Fro, cyflwyno gwasanaethau ysgol ac archwilio gwasanaethau pobl ifanc er mwyn dyfarnu Nod Barcud Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc Cymru iddyn nhw.

Daley: Rwyf fi wedi bod yn rhan o’r gwasanaeth ieuenctid ers mis Medi 2014 pan ymunais i â Barry Youth Action ac rwy wedi cael cynifer o gyfleoedd. Rwy wedi ymuno â Fforwm Ieuenctid y Fro ac rwy bellach yn rhan o Gabinet Ieuenctid Bro Morgannwg, a newydd fod i Wlad Belg i gwrdd â Chyngorau Ieuenctid o wahanol rannau o Ewrop. Rwyf wedi cael fy hyfforddi i fod yn Gomisiynydd Ifanc a fydd yn helpu i ddarparu gwasanaeth Iechyd a Llesiant Emosiynol newydd i bobl ifanc yn lleol, ac rwy wedi cwrdd â’r Frenhines a’r Tywysog Charles. Rwy wrth fy modd yn cael bod yn Gynghorydd Ieuenctid ac yn mynd i gyfarfodydd, achos mod i’n gwella pethau i bobl ifanc, rydyn ni hyd yn oed yn cael cyfle i chwerthin gyda’n gilydd ac mae’r gweithwyr ieuenctid fel Bethan, Geraint, Conway a Ve yn wych am fy helpu! Dyw e ddim yn ormod chwaith, dim ond un cyfarfod y mis. Mae’n hwyl, ac rwy’n hoffi cyfle i drafod, felly mae’r cyfan yn bositif. Rwy newydd gael gyfle i sefyll fel Maer Ieuenctid, ac fe ges i fy ethol yn Ddirprwy Faer Ieuenctid. Rwy’n siŵr byddai pawb yn hoffi manteisio ar y cyfle yna. Rwy wedi datblygu llwyth o sgiliau newydd, ac mae’n ddiddorol iawn, achos eich bod chi’n cael gwybodaeth fyddai ddim gan neb arall eto.

Kyle: Mae bod yn rhan o Gyngor Ieuenctid Llanilltud wedi rhoi hyder i fi gwrdd â phobl newydd, cyflawni cymwysterau a dysgu plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol am CCUHP. Rwy wedi dechrau helpu pobl – o’r blaen doeddwn i’n gwneud dim byd.

Emme: Rydw i wedi bod yn aelod o Fforwm Ieuenctid y Fro a Chabinet Ieuenctid cyntaf y Fro, ac fe wnes i fy mhrofiad gwaith 6ed dosbarth gyda’r Gwasanaeth Ieuenctid. Rydw i wedi cael cynifer o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd, rhoi cynnig ar bethau newydd, a phrofiad mor foddhaol. Erbyn hyn rydw i ar fin mynd i’r Brifysgol, ac mae bod yn rhan o’r fforwm ieuenctid wedi fy ysbrydoli i astudio gwleidyddiaeth.

Newyddlen Fforwm Ieuenctid y Fro - 2015/16

Llysgenhadon Hawliau Bro Morgannwg

Grŵp o bobl ifanc 11-25 oed o Fro Morgannwg yw’r Llysgenhadon Hawliau.  Maen nhw wedi ymgymryd â Lefel 2 Uned Agored Cymru o’r enw Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.’ Yn dilyn eu hyfforddiant maent wedi gweithio mewn grwpiau bach i greu gweithdai i’w cyflwyno i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn cyrff ieuenctid, ysgolion a chyngor trefn yn y Fro.

Yn ddiweddar maent wedi cwrdd i drafod eu nodau am  y flwyddyn sy’n dod, a’u bwriad yw parhau i roi gweithdai, cymryd rhan mewn recriwtio a hyfforddi grŵp newydd o Lysgenhadon Hawliaua chefnogi Arch-lysgenhadon mewn ysgolion cynradd.

Cabinet Ieuenctid y Fro

Mae’r Cabinet Ieuenctid yn llais i bobl ifanc o bob rhan o’r Fro gan gynrychioli eu barn i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau o fewn Cyngor Bro Morgannwg.  Mae’n gyd-fenter rhwng Gwasanaeth Ieuenctid y Fro a Chabinet Bro Morgannwg

Rhaid i Gynghorwyr Ieuenctid fod yn breswylwyr ym Mro Morgannwg ac maent yn cael eu hethol o Fforwm Ieuenctid y Fro.  7 Cynghorydd Ieuenctid sydd sy’n cael eu hethol am o leiaf un flwyddyn.  O’r Cabinet Ieuenctid mae Maer Ieuenctid yn cael ei ethol.  Mae’r Cabinet Ieuenctid yn cwrdd bob mis dan gadeiryddiaeth y Maer Ieuenctid.  Mae’r Cabinet Ieuenctid yn cwrdd ag aelodau cabinet a swyddogion Cyngor Bro Morgannwg.  Mae’r Cabinet Ieuenctid yn cynnig cyfleoedd heriol i bobl ifanc 11-25 oed i gymryd rhan ac ymgynghori, bod yn rhan o wneud penderfyniadau a gwirfoddoli gyda’r nod o wella eu cymuned a bywydau’r bobl sy’n byw yno.

VYF MAYOR

FFILM CYMRU IFANC

Cafodd Cymru Ifanc ei lansio ddydd Gwener 27 Mawrth, pan ddaeth pobl ifanc o fforymau o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn y Drenewydd i benderfynu ar eu blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.

Young Wales film pic

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.