YWalesLogo

Newyddion

Rydyn ni’n galw ar bob person ifanc sy’n credu’n angerddol mewn llesiant emosiynol ac iechyd meddwl!

Ydych chi eisiau helpu Llywodraeth Cymru i lunio dull gweithredu ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol ac iechyd meddwl? Ydych chi eisiau cyfle i roi barn ar y dull gorau o sicrhau bod y gefnogaeth mewn ysgolion yn wir yn gweithio i blant a phobl ifanc? Os ydych chi, cyflwynwch gais i fod yn rhan o’n Bwrdd Ieuenctid – gallwch lawrlwytho’r ffurflen gais yma.

Yn ddiweddar mae Llywodraeth Cymru wedi cychwyn rhaglen waith newydd sy’n edrych ar ddull ysgol gyfan o ymdrin â llesiant emosiynol a iechyd meddwl, ac rydyn ni eisiau i bobl ifanc ein helpu i lunio dull gweithredu sy’n gweithio i chi. Rydyn ni’n gweithio ar y cyd â’r Rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc (T4CYP) i wneud hyn. Rhaglen yw T4CYP sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd meddwl i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Rydyn ni’n chwilio am 15 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru. Rydyn ni eisiau cael ceisiadau gan bobl o bob cefndir, ac yn arbennig os ydych chi’n aelod o leiafrif neu grŵp sydd o dan anfantais (sy’n cynnwys bod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim).

Bydd bod yn rhan o’r grŵp yma’n gyfle i chi newid sut rydyn ni’n trafod llesiant emosiynol a iechyd meddwl yng Nghymru, a gwneud yn siŵr bod y gefnogaeth sy’n cael ei darparu yn wir yn gweithio i blant a phobl ifanc!

Mae’r rôl yn cynnwys cynghori tîm dull gweithredu ysgol gyfan Llywodraeth Cymru a’r tîm T4CYP i ddatblygu, cyflwyno a chraffu ar eu rhaglenni gweithgarwch, a chwrdd â swyddogion Llywodraeth Cymru, Aelodau Cynulliad, swyddogion Byrddau Iechyd a ffigurau eraill allweddol fel y Comisiynydd Plant.

Os ydych chi’n meddwl mai chi yw’r person iawn ar gyfer y gwaith yma, paratowch eich ffurflen gais a’i dychwelyd erbyn 12:00 ar ddydd Iau 10fed Ionawr. Cynhelir y cyfarfod cyntaf o’r Bwrdd Ieuenctid ar ddydd Sadwrn 19 Ionawr neu dydd Mercher 23ain Ionawr (yn dibynnu pa ddiwrnod sy’n siwtio aelodau’r Bwrdd).

Bydd angen i chi fynd i gyfarfodydd grŵp sy’n cael eu cynnal o leiaf 3 gwaith y flwyddyn ar ddiwrnod sy'n siwtio aelodau'r grŵp y gorau, gall hyn fod yn ddydd Sadwrn, yn ystod gwyliau’r ysgol neu ar ddiwrnod ysgol. Byddwn ni’n trefnu ac yn talu am eich costau teithio, eich bwyd a’ch llety (os bydd angen i chi aros dros nos). Byddwn ni’n cynnal y cyfarfod cyntaf yng Nghaerdydd, ond wedyn bydd yn dibynnu ar beth sy’n gweithio i aelodau’r grŵp.

Yn ogystal â helpu i lunio gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant mewn ysgolion, bydd bod yn aelod o’r Bwrdd Ieuenctid yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau newydd a chwrdd a dod i nabod pobl ifanc o bob rhan o Gymru. Fel aelod o’r Bwrdd bydd disgwyl i chi weithio’n galed, ond rydyn ni’n gobeithio sicrhau bod y cyfarfodydd mor rhyngweithiol â phosib, a’n bod ni’n cael tipyn o hwyl ar hyd y ffordd! Felly os ydych chi’n hoffi sŵn y cyfle yma, rhowch wybod i ni, os gwelwch yn dda. 

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch Lynne neu Andrea ar 029 2034 2434.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Ar ôl i ni dderbyn yr holl geisiadau, byddant yn cael eu trafod gan Plant yng Nghymru, swyddogion o Lywodraeth Cymru a T4CYP. Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi ydych chi wedi bod yn llwyddiannus mor gynted â phosib.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.