YWalesLogo

Newyddion

Cymru Ifanc i ymgynghori â phlant a phobl ifanc ynghylch Brexit

Mae Cymru Ifanc, y fenter gyfranogiad yn Plant yng Nghymru, yn ymgynghori â phlant a phobl ifanc ynghylch Brexit.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Cymru Ifanc ymgynghori â phlant a phobl ifanc ledled Cymru i gasglu eu barn ar broses Brexit.

Mae’r Gweinidog dros Blant, Huw Irranca-Davies, am sicrhau ei fod yn ymwybodol o farn plant a phobl ifanc ar Brexit, er mwyn bwydo hynny i mewn i drafodaethau Llywodraeth Cymru a’u llywio.

Bydd y gwaith yn digwydd o fis Mai tan fis Medi, a defnyddir yr holl wybodaeth sy’n cael ei chasglu i lywio adroddiad terfynol ar gyfer y Gweinidog ym mis Hydref 2018.

Mae nifer o ddarnau o waith i’w datblygu. Mae gwybodaeth fanwl a ffurflenni cais (lle bo hynny’n briodol) ar gael ar wefan Plant yng Nghymru drwy ddefnyddio’r dolenni canlynol.

Mae rhagor o wybodaeth a ffurflenni cais ar gael ar wefan Plant yng Nghymru.

Mae Cymru Ifanc yn awyddus i recriwtio pobl ifanc o wahanol rannau o Gymru ar gyfer y rolau canlynol:

Grŵp Llywio Pobl Ifanc ar gyfer Brexit.

  1. Bydd y grŵp hwn o 12 person ifanc yn gyfrifol am weithio gyda Cymru Ifanc i ddatblygu:
  • Holiadur ar gyfer plant a phobl ifanc
  • Gweithdy i gasglu barn pobl ifanc ledled Cymru
  • Cyfraniadau i waith ar y cyfryngau cymdeithasol.

Arweinwyr Gweithdai Brexit Cymru Ifanc

  1. Bydd y grŵp hwn o 15 o bobl ifanc yn cael eu hyfforddi i gyflwyno gweithdai Brexit i grwpiau o bobl ifanc ledled Cymru. Bydd hyfforddiant cychwynnol a chefnogaeth barhaus yn cael eu darparu, a bydd y bobl ifanc yn gweithio mewn grwpiau o dri. Gofynnir i’r grŵp hwn deithio i leoliadau hyfforddi ledled Cymru, ac ar brydiau gall fod gofyn iddynt aros oddi cartref dros nos. Bydd yr holl waith yn cael ei gefnogi gan aelodau o’r tîm Cymru Ifanc.

Croesawir ceisiadau ar gyfer y ddau grŵp yn Gymraeg a Saesneg, a bydd yr holl hyfforddiant a’r arolygon ar-lein yn cael eu cyflwyno yn y ddwy iaith.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Os hoffech chi ymwneud ag un o’r gweithdai, cysylltwch â  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Workshop Leaders information-CYMRAEG

Steering Group Information-CYMRAEG

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.