YWalesLogo

Newyddion

Arolwg Ymgynghori Newydd: mae Plant yng Nghymru a Llywodraeth Cymru yn ceisio barn Plant a Phobl Ifanc ynghylch gwahardd Gwerthu Cŵn Bach a Chathod Bach yn fasnachol trwy Drydydd Parti

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i blant a phobl ifanc roi eu barn ar wahardd gwerthu cŵn a chathod bach hyd at chwe mis oed yn fasnachol gan drydydd parti. Mae Plant yng Nghymru yn cynnal yr arolwg ar ran Llywodraeth Cymru ac yn croesawu barn holl blant a phobl ifanc Cymru.


Y flwyddyn ddiwethaf gofynnwyd i bobl helpu ni i benderfynu ble y dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd yn y diwydiant bridio er mwyn delio gydag unrhyw bryderon ynghylch lles anifeiliaid. Roedd y rhan fwyaf o bobl a ymatebodd yn cytuno y dylid rhoi’r gorau/gwahardd gwerthu cŵn a chathod bach yn fasnachol gan drydydd parti. Gwnaethant hefyd awgrymiadau ynghylch pethau eraill allai wneud gwelliannau i fywydau cŵn a chathod bach. Rydym yn edrych ar y rhain hefyd.


Os yw Llywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth yng Nghymru mae eich sylwadau yn werthfawr iawn wrth lunio’r camau nesaf.


Dyna pam ein bod yn gofyn ichi am eich barn a hefyd i roi unrhyw enghreifftiau sydd gennych o bosibl allai helpu inni ddeall y sefyllfa yn well.


Gallwch gael mynediad i’r arolwg yma. Bydd yr arolwg yn cau ar 17/08/2020

Coronafeirws (COVID-19) a Cymru Ifanc

Yn unol â chyngor y Llywodraeth a Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae ein holl staff yn gweithio o'u cartrefi hyd nes yr hysbysir fel arall, ac mae'r swyddfeydd yng Nghaerdydd a Bangor ar gau. Serch hynny, rydyn ni'n dal i weithio. 

Os oes gennych chi Ymholiadau Cyffredinol, gallwch chi gysylltu â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  Gallwch chi gysylltu ag aelodau penodol o staff yn uniongyrchol trwy eu cyfeiriadau e-bost sydd i'w gweld yma https://www.childreninwales.org.uk/aboutus/staff/

Er mwyn diogelu iechyd a llesiant y staff, plant a phobl ifanc, a phawb sy'n defnyddio ein gwasanaethau, mae Plant yng Nghymru wedi penderfynu gohirio ein holl ddigwyddiadau, cynadleddau a chyrsiau hyfforddi agored a gynlluniwyd, hyd nes yr hysbysir fel arall. Byddwn yn ail-hysbysebu cyn gynted ag y gallwn ni wneud trefniadau newydd. 

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.