YWalesLogo

Newyddion

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018 [C/Ll/A/G.I.] 19/04/18

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r diwrnod wedi’i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

Ar draws y byd mae’r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau’r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy’n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â’r Diwrnod neu’r gweithgareddau sydd wedi’u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig  yma.

Comisiynydd Plant Cymru yn Cyflwyno Papur Safbwynt ar Addysg Hawliau Dynol [C] 20/04/18

Yn ddiweddar mae Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru, wedi cyhoeddi papur yn amlinellu ei safbwynt ar addysg Hawliau Dynol yn y cwricwlwm newydd.

Mae’r Comisiynydd yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddiwygio’r system addysg, ac yn mynegi awydd i weld gwerthoedd ac egwyddorion hawliau dynol yn cael eu cynnwys fel rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Mae’r papur yn egluro barn y Comisiynydd y dylai hawliau dynol fod yn sylfaen ar gyfer y cwricwlwm newydd, gan ddiffinio addysg hawliau dynol, nodi manteision addysg hawliau dynol a mapio integreiddiad hawliau dynol ar draws addysg Cymru.

I ddarllen y papur yn llawn, ewch i wefan y Comisiynydd.

Bil Awtistiaeth (Cymru) Drafft

Mae Paul Davies AC wedi lansio ymgynghoriad ar Fil Awtistiaeth (Cymru) drafft.

Ar ei ffurf bresennol, byddai’r Bil yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi strategaeth awtistiaeth a chanllawiau ar sut y dylai gael ei defnyddio.

Mae gan Lywodraeth bresennol Cymru Gynllun Gweithredu Strategol Anhwylder y Sbectrwm Awtistiaeth, ond byddai’n Bil newydd yn sicrhau y byddai strategaeth awtistiaeth yn gyson, gan gynnwys rhai egwyddorion penodol, hyd yn oed petai’r llywodraeth yn newid.

Seilir y Bil drafft hwn ar ymatebion i ymarfer ymgynghori blaenorol ar y syniadau cyffredinol tu ôl i Fil Awtistiaeth.

Mae’r Bil, a gyflwynwyd ar 22 Chwefror 2018, yn Fil aelod preifat yn dilyn pleidlais a gynhaliwyd gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Daw’r ymgynghoriad i ben ar 17 Ebrill 2018.

I ddarllen rhagor am y Bil a sut i ymateb i’r ymgynghoriad, ewch i wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yma. Mae fersiwn hawdd ei darllen ar gael.