YWalesLogo

Cymru 2050: Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

16 Mawrth 2016, Gwesty Mecure Holland House

Dan gadeiryddiaeth y cyflwynydd BBC – Jamie Owen

Bydd y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dod i rym o Ebrill 2016. Mae hon yn garreg filltir o bwys yn y modd yr ydym yn rhoi’r Gymru a Garem ar waith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Ddeddf yn hyrwyddo cyd-amcan a chyfleoedd newydd i weithio gyda’n gilydd i ddatblygu Cymru fwy cynaliadwy.

Mae dros 6,500 o fusnesau Cymreig, cyrff cyhoeddus, grwpiau’r trydydd sector, academyddion a gwleidyddion wedi bod yn rhan o’r siwrnai sydd wedi arwain at y man hanesyddol hwn, lle dywedodd y Cenhedloedd Unedig : Yr hyn a wna Cymru Heddiw bydd y Byd yn ei wneud Yfory.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle cyffrous i chi ymgysylltu  â’r camau nesaf ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn dwyn at ei gilydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Sophie Howe a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd Peter Davies i:

  • Nodi trawsnewid pwysig yn y modd yr ydym yn llywodraethu ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru, wedi ei gataleiddio gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
  • Roi gofod ar gyfer trafod syniadau gyda Llywodraeth Cymru am ddyfodol y Siarter Datblygu Cynaliadwy.
  • Ddarparu llwyfan lle gall Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol siarad am ei rôl a rhoi mecanwaith i ddirprwyon ar gyfer myfyrio, trafod a llunio cynlluniau’r dyfodol.
  • Fyfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio’n dda parthed Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys llunio barn ar Gomisiwn Cymru  ar y Newid yn yr Hinsawdd.
  • Rannu eich dysgu a’ch syniadau gydag eraill.

Archebwch eich lle trwy Eventbrite nawr.