YWalesLogo

Cymru 2050: Cyflawni ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

16 Mawrth 2016, Gwesty Mecure Holland House

Dan gadeiryddiaeth y cyflwynydd BBC – Jamie Owen

Bydd y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dod i rym o Ebrill 2016. Mae hon yn garreg filltir o bwys yn y modd yr ydym yn rhoi’r Gymru a Garem ar waith ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Ddeddf yn hyrwyddo cyd-amcan a chyfleoedd newydd i weithio gyda’n gilydd i ddatblygu Cymru fwy cynaliadwy.

Mae dros 6,500 o fusnesau Cymreig, cyrff cyhoeddus, grwpiau’r trydydd sector, academyddion a gwleidyddion wedi bod yn rhan o’r siwrnai sydd wedi arwain at y man hanesyddol hwn, lle dywedodd y Cenhedloedd Unedig : Yr hyn a wna Cymru Heddiw bydd y Byd yn ei wneud Yfory.

Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi cyfle cyffrous i chi ymgysylltu  â’r camau nesaf ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn dwyn at ei gilydd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Sophie Howe a Chadeirydd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd Peter Davies i:

  • Nodi trawsnewid pwysig yn y modd yr ydym yn llywodraethu ar gyfer datblygu cynaliadwy yng Nghymru, wedi ei gataleiddio gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
  • Roi gofod ar gyfer trafod syniadau gyda Llywodraeth Cymru am ddyfodol y Siarter Datblygu Cynaliadwy.
  • Ddarparu llwyfan lle gall Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol siarad am ei rôl a rhoi mecanwaith i ddirprwyon ar gyfer myfyrio, trafod a llunio cynlluniau’r dyfodol.
  • Fyfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio’n dda parthed Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru yn y blynyddoedd diwethaf yn cynnwys llunio barn ar Gomisiwn Cymru  ar y Newid yn yr Hinsawdd.
  • Rannu eich dysgu a’ch syniadau gydag eraill.

Archebwch eich lle trwy Eventbrite nawr.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.