YWalesLogo

Partneriaid Cymru Ifanc

Partneriaeth o 7 sefydliad yw Cymru Ifanc. Mae gan bob partner gefndir gwahanol, ac arbenigedd penodol.

 

ciw

Plant yng Nghymru yw partner arweiniol Cymru Ifanc. Ein nod yw gwireddu hawliau plant yng Nghymru, ac rydyn ni’n cydweithio â gweithwyr, plant, pobl ifanc a Llywodraeth Cymru i gyflawni hyn.

actionforchildren

Elusen genedlaethol yw Gweithredu dros Blant sy’n cefnogi’r plant a’r bobl ifanc fwyaf agored i niwed, a’r rhai sy’n cael eu hesgeuluso, gan godi llais ar eu rhan.

Barnardos

Mae Barnardo’s yn gweithio’n genedlaethol ac yn estyn allan i’r plant, y bobl ifanc, y teuluoedd a’r cymunedau mwyaf difreintiedig, er mwyn sicrhau bod pob plentyn yn cael y cychwyn gorau posibl mewn bywyd.

PromoMae Promo Cymru yn arbenigwyr ar weithio gyda phobl ifanc. Ar hyn o bryd, nhw sy’n gofalu am Meic, llinell gymorth sy’n cefnogi, yn cynghori ac yn sefyll dros hawliau pobl ifanc

voicesfromcare

 

Mae Lleisiau o Ofal yn gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru sydd yn y system ofal yng Nghymru, neu sydd wedi bod ynddi. Maen nhw’n gweithio i hyrwyddo’u lleisiau a gwella eu bywydau.

 

Youth Friendly

Mae Youth Friendly yn credu ym mhwysigrwydd dylunio, ffilm a chyfryngau i gyfathrebu gyda phobl ifanc, gan eu cynnwys mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnynt, a rhoi ‘llais’ iddynt

Mae Tros Gynnal Plant yn sefyll dros hawliau plant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n mynd trwy gyfnodau anodd.

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.