YWalesLogo

  • Lleisiau pobl ifanc

    "Yn Sir Benfro does dim llawer o bobl sy’n gwybod am hawliau plant a ‘dyn nhw ddim yn ymwybodol iawn ohonyn nhw felly rydyn ni’n ceisio eu codi nhw nawr."
  • Lleisiau pobl ifanc

    "UNCRC wedi ei symleiddio. Mae llawer o bobl yn ymwybodol bod hawliau ganddyn nhw ond efallai nad oes yna unrhyw ddealltwriaeth o ble i fynd os bydd ein hawliau’n cael eu torri."

CCUHP

Mae pobl ifanc yn parhau i adnabod hawliau plant fel blaenoriaeth allweddol yng ngwaith Cymru Ifanc.  Yn benodol, mae pobl ifanc yn teimlo bod angen gwella ymwybyddiaeth ac addysg yn ymwneud â hawliau plant er mwyn sicrhau bod bob plentyn a pherson ifanc yn gwybod eu hawliau ac yn gwybod sut i fanteisio arnynt.

CCUHP

Sylwadau cloi Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant yn y DU

Mae Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn wedi cyhoeddi eu Sylwadau Cloi ar Bumed Adroddiad Cyfnodol y DU.

Mae adroddiad y Sylwadau Cloi yn gwneud argymhellion ar wella hawliau plant ledled y DU gan ddilyn tystiolaeth gan Barti Gwladwriaeth y DU, ynghyd â chydnabod a chroesawu lle mae pethau’n mynd ar gyfer hawliau plant.

Ymysg eu sylwadau, mae’r Pwyllgor wedi mynegi pryder fod polisïau cyllidol yn y DU wedi arwain at anghydraddoldeb cynyddol yng ngallu plant i fwynhau eu hawliau. Argymhella’r adroddiad ailddyrannu adnoddau i sicrhau gweithredu hawliau plant.

Mae’r Pwyllgor yn galw am fuddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant, a chasglu data ar les meddyliol.

Mynegir pryder am y cynnydd mewn plant mewn gofal. Argymhella’r Pwyllgor gymorth priodol i rieni a gwarcheidwaid cyfreithiol gan gynnwys gofalwyr carennydd.

Dan yr adran ar barch am safbwyntiau y Plentyn, galwa’r Pwyllgor am strwythurau ar gyfer cyfranogiad gweithredol ac ystyrlon plant. Dywed y dylid tynnu sylw penodol at gynnwys plant ieuengach a phlant mewn sefyllfaoedd bregus fel plant ag anableddau.

Yng Nghymru, argymhella’r Pwyllgor sicrhau gweithrediad llawn y Rhaglen i Blant a Phobl Ifainc, a gyhoeddwyd yn 2015. Croesawa fesurau a gymerir i ddelio ag ecsbloetio a cham-drin plant yn rhywiol.

Rhoddodd staff o Blant yng Nghymru a’i chynrychiolwyr o rwydwaith Cymru Ifanc – (dirprwyon o Leisiau o Ofal a Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful) – dystiolaeth i’r Pwyllgor yn Genefa fel rhan o’r sesiynau tystiolaeth ar gyfer y broses adrodd.

Dywedodd Catriona Williams OBE, y Prif Weithredwr:

“Rydym yn falch iawn fod y Pwyllgor wedi cydnabod y problemau parhaus mawr o frwydro tlodi plant, gwella iechyd meddwl plant, lleihau y nifer o blant a phobl ifainc yn y system ofal a phwysigrwydd gwrando ar blant.

Drwy ein aelodaeth aml-ddisgyblaethol a thraws-sector, ynghyd â thrwy ein rhwydwaith gyfranogi Cymru Ifanc o blant a phobl ifainc, gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol ac eraill i wella bywydau plant a phobl ifainc Cymru. Mae’r argymhellion hyn o gymorth mawr.”

Cyswllt:
I wybod mwy am ein gwaith gyda gofalwyr ifainc neu drefnu cyfweliad, cysylltwch â Catriona Williams OBE ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 029 2034 2434 / Symudol 07721 568084

Nodiadau:
  1. Plant yng Nghymru yw’r mudiad ymbarél cyffredinol i bobl sy’n gweithio â phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wneud y CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yn realiti yng Nghymru. Cewch fanylion o’n gwaith ar www.childreninwales.org.uk/our-work/.
  2. Gallwch gael mynediad at y Sylwadau Clo ar http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGBR%2fCO%2f5&Lang=en.

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae Ifanc Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Sut ydym yn mesur iechyd cenedl? Cynigion ar gyfer Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru i gael barn pobl ifanc ar sut i fesur iechyd Cymru fel cenedl. Bydd ymatebion o’r ymgynghoriad yn cyfrannu at y Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus sy’n cefnogi’r saith nod llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ymgynghorodd Ifanc Cymru â 79 o bobl ifanc, rhwng 11 a 25 mlwydd oed, ar draws pedwar awdurdod lleol. Er mwyn uchafu cwmpas yr ymgynghoriad, cafodd yr arolwg ei gyhoeddi hefyd ar wefan Plant yng Nghymru a gwefan Young Wales Cymru Ifanc.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ymateb llawn.

WG response to YW UNCRC report cym

Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae’r adroddiad hwn, a gafodd ei gynnal fel rhan o’n gwaith Cymru Ifanc, yn edrych yn bennaf ar brofiadau plant a phobl ifanc mewn perthynas â’u hawliau dynol. Mae’n cael ei gyflwyno i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel rhan o’r broses adrodd sy’n edrych ar hawliau plant ledled y Deyrnas Unedig.

YW report to UN Committee cym