YWalesLogo

  • Lleisiau pobl ifanc

    "Yn Sir Benfro does dim llawer o bobl sy’n gwybod am hawliau plant a ‘dyn nhw ddim yn ymwybodol iawn ohonyn nhw felly rydyn ni’n ceisio eu codi nhw nawr."
  • Lleisiau pobl ifanc

    "UNCRC wedi ei symleiddio. Mae llawer o bobl yn ymwybodol bod hawliau ganddyn nhw ond efallai nad oes yna unrhyw ddealltwriaeth o ble i fynd os bydd ein hawliau’n cael eu torri."

CCUHP

Mae pobl ifanc yn parhau i adnabod hawliau plant fel blaenoriaeth allweddol yng ngwaith Cymru Ifanc.  Yn benodol, mae pobl ifanc yn teimlo bod angen gwella ymwybyddiaeth ac addysg yn ymwneud â hawliau plant er mwyn sicrhau bod bob plentyn a pherson ifanc yn gwybod eu hawliau ac yn gwybod sut i fanteisio arnynt.

CCUHP

Sylwadau cloi Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant yn y DU

Mae Pwyllgor y CU ar Hawliau’r Plentyn wedi cyhoeddi eu Sylwadau Cloi ar Bumed Adroddiad Cyfnodol y DU.

Mae adroddiad y Sylwadau Cloi yn gwneud argymhellion ar wella hawliau plant ledled y DU gan ddilyn tystiolaeth gan Barti Gwladwriaeth y DU, ynghyd â chydnabod a chroesawu lle mae pethau’n mynd ar gyfer hawliau plant.

Ymysg eu sylwadau, mae’r Pwyllgor wedi mynegi pryder fod polisïau cyllidol yn y DU wedi arwain at anghydraddoldeb cynyddol yng ngallu plant i fwynhau eu hawliau. Argymhella’r adroddiad ailddyrannu adnoddau i sicrhau gweithredu hawliau plant.

Mae’r Pwyllgor yn galw am fuddsoddiad mewn gwasanaethau iechyd meddwl plant, a chasglu data ar les meddyliol.

Mynegir pryder am y cynnydd mewn plant mewn gofal. Argymhella’r Pwyllgor gymorth priodol i rieni a gwarcheidwaid cyfreithiol gan gynnwys gofalwyr carennydd.

Dan yr adran ar barch am safbwyntiau y Plentyn, galwa’r Pwyllgor am strwythurau ar gyfer cyfranogiad gweithredol ac ystyrlon plant. Dywed y dylid tynnu sylw penodol at gynnwys plant ieuengach a phlant mewn sefyllfaoedd bregus fel plant ag anableddau.

Yng Nghymru, argymhella’r Pwyllgor sicrhau gweithrediad llawn y Rhaglen i Blant a Phobl Ifainc, a gyhoeddwyd yn 2015. Croesawa fesurau a gymerir i ddelio ag ecsbloetio a cham-drin plant yn rhywiol.

Rhoddodd staff o Blant yng Nghymru a’i chynrychiolwyr o rwydwaith Cymru Ifanc – (dirprwyon o Leisiau o Ofal a Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful) – dystiolaeth i’r Pwyllgor yn Genefa fel rhan o’r sesiynau tystiolaeth ar gyfer y broses adrodd.

Dywedodd Catriona Williams OBE, y Prif Weithredwr:

“Rydym yn falch iawn fod y Pwyllgor wedi cydnabod y problemau parhaus mawr o frwydro tlodi plant, gwella iechyd meddwl plant, lleihau y nifer o blant a phobl ifainc yn y system ofal a phwysigrwydd gwrando ar blant.

Drwy ein aelodaeth aml-ddisgyblaethol a thraws-sector, ynghyd â thrwy ein rhwydwaith gyfranogi Cymru Ifanc o blant a phobl ifainc, gweithiwn gyda Llywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol ac eraill i wella bywydau plant a phobl ifainc Cymru. Mae’r argymhellion hyn o gymorth mawr.”

Cyswllt:
I wybod mwy am ein gwaith gyda gofalwyr ifainc neu drefnu cyfweliad, cysylltwch â Catriona Williams OBE ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ffoniwch 029 2034 2434 / Symudol 07721 568084

Nodiadau:
  1. Plant yng Nghymru yw’r mudiad ymbarél cyffredinol i bobl sy’n gweithio â phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Ein nod craidd yw cyfrannu tuag at wneud y CCUHP (Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn) yn realiti yng Nghymru. Cewch fanylion o’n gwaith ar www.childreninwales.org.uk/our-work/.
  2. Gallwch gael mynediad at y Sylwadau Clo ar http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGBR%2fCO%2f5&Lang=en.

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae Ifanc Cymru wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Sut ydym yn mesur iechyd cenedl? Cynigion ar gyfer Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru i gael barn pobl ifanc ar sut i fesur iechyd Cymru fel cenedl. Bydd ymatebion o’r ymgynghoriad yn cyfrannu at y Fframwaith Canlyniadau Iechyd Cyhoeddus sy’n cefnogi’r saith nod llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Ymgynghorodd Ifanc Cymru â 79 o bobl ifanc, rhwng 11 a 25 mlwydd oed, ar draws pedwar awdurdod lleol. Er mwyn uchafu cwmpas yr ymgynghoriad, cafodd yr arolwg ei gyhoeddi hefyd ar wefan Plant yng Nghymru a gwefan Young Wales Cymru Ifanc.

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ymateb llawn.

WG response to YW UNCRC report cym

Adroddiad Cymru Ifanc i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn

Mae’r adroddiad hwn, a gafodd ei gynnal fel rhan o’n gwaith Cymru Ifanc, yn edrych yn bennaf ar brofiadau plant a phobl ifanc mewn perthynas â’u hawliau dynol. Mae’n cael ei gyflwyno i Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel rhan o’r broses adrodd sy’n edrych ar hawliau plant ledled y Deyrnas Unedig.

YW report to UN Committee cym

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.